Umowa licencyjna użytkownika

WAŻNE: PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ LICENCYJNĄ UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO. BARDZO WAŻNE JEST, ABY SPRAWDZIĆ, CZY KUPUJESZ OPROGRAMOWANIE FoneLab I ŻE ZOSTAŁEŚ ZAREJESTROWANY JAKO UŻYTKOWNIK KOŃCOWY DLA CELÓW NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ UŻYTKOWNIKA FoneLab. JEŚLI NIE JESTEŚ ZAREJESTROWANY JAKO UŻYTKOWNIK KOŃCOWY, NIE MASZ LICENCJI NA KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA, A OGRANICZONA GWARANCJA ZAWARTA W NINIEJSZEJ UMOWIE LICENCYJNEJ UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO NIE MA ZASTOSOWANIA.

Pobierając oprogramowanie FoneLab z tej strony, zgadzasz się na następujące warunki. Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami, nie pobieraj oprogramowania. Warunki umowy licencyjnej użytkownika końcowego dołączonej do określonego pliku oprogramowania podczas instalacji lub pobrania oprogramowania zastępują warunki przedstawione poniżej. Jest to umowa prawna między Tobą, użytkownikiem końcowym, a FoneLab Studio, twórcą programu („FoneLab”), dotycząca korzystania przez Ciebie z produktów FoneLab („Oprogramowanie”).

LICENCJA NA PRODUKT OPROGRAMOWANIA

OPROGRAMOWANIE FoneLab jest chronione prawami autorskimi i międzynarodowymi traktatami dotyczącymi praw autorskich, a także innymi prawami i traktatami dotyczącymi własności intelektualnej. OPROGRAMOWANIE jest licencjonowane, a nie sprzedawane.

1. UDZIELANIE LICENCJI.

Niniejsza Umowa Licencyjna na Oprogramowanie udziela następujących praw w odniesieniu do OPROGRAMOWANIA:

FoneLab udziela Ci indywidualnej, osobistej, niewyłącznej licencji na instalację i aktywację Oprogramowania tylko na jednym komputerze do użytku osobistego i niekomercyjnego. Nie możesz udostępniać Oprogramowania w sieci ani w żaden inny sposób udostępniać Oprogramowania wielu użytkownikom, chyba że wcześniej zakupiłeś co najmniej licencję MULTI-USER od FoneLab.

2. PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie tytuły i prawa autorskie do OPROGRAMOWANIA i do OPROGRAMOWANIA (w tym między innymi do obrazów, zdjęć, animacji, wideo, audio, muzyki i tekstu włączone do OPROGRAMOWANIA), towarzyszących materiałów drukowanych i wszelkich kopii OPROGRAMOWANIA są własnością FoneLab lub jej dostawców. OPROGRAMOWANIE jest chronione prawami autorskimi i postanowieniami traktatów międzynarodowych. Dlatego OPROGRAMOWANIE należy traktować jak każdy inny materiał chroniony prawem autorskim.

3. OGRANICZENIA

- FoneLab szanuje prawa artystów i firm filmowych, a właściwe korzystanie z OPROGRAMOWANIA nie narusza tych praw. Nie można kopiować płyt DVD w celu sprzedaży lub rozdania kopii lub w jakimkolwiek celu komercyjnym.

- FoneLab odradza wszelkie próby kopiowania wypożyczonych płyt DVD. Wykonywanie kopii DVD do większości celów innych niż własny użytek jest nielegalne. FoneLab szanuje prawa artystów i firm filmowych i prosi o to samo.

- Korzystanie z OPROGRAMOWANIA spowoduje utworzenie kopii zapasowych płyt DVD. Kopia będzie archiwalną kopią zapasową DVD, stworzoną wyłącznie na użytek prywatny i osobisty właściciela DVD, z którego została wykonana. Federalne prawa autorskie zabraniają nieautoryzowanego powielania, rozpowszechniania lub wystawiania materiałów chronionych prawem autorskim, jeśli takie istnieją, zawartych w archiwalnej kopii zapasowej. Odsprzedaż, reprodukcja, dystrybucja lub komercyjne wykorzystanie archiwalnej kopii zapasowej jest surowo zabronione. Prosimy o poszanowanie praw właścicieli praw autorskich.

4. OPIS INNYCH PRAW I OGRANICZEŃ.

- Ograniczenia w inżynierii odwrotnej, dekompilacji i demontażu.

Użytkownikowi nie wolno odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować ani deasemblować części kodu obiektowego OPROGRAMOWANIA, z wyjątkiem i tylko w zakresie, w jakim taka działalność jest wyraźnie dozwolona przez obowiązujące prawo, niezależnie od tego ograniczenia.

- COVER CD.

Dozwolone jest powielanie i dystrybucja oprogramowania FoneLab (tylko kopia ewaluacyjna) na różnych płytach CD publikowanych przez powiązane czasopisma. Jednak kopię magazynu wraz z płytą CD należy przesłać do FoneLab Studio.

- SEMESTR

Niniejsza Licencja obowiązuje do momentu rozwiązania. Użytkownik może rozwiązać umowę w dowolnym momencie, niszcząc Oprogramowanie wraz ze wszystkimi jego kopiami. Niniejsza Licencja również wygasa, jeśli nie spełnisz któregokolwiek warunku lub warunku niniejszej Umowy. Po takim rozwiązaniu użytkownik zgadza się zniszczyć Oprogramowanie wraz ze wszystkimi jego kopiami.

BRAK GWARANCJI I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Informacje i dokumenty zamieszczone na tej stronie internetowej są dostarczane „tak jak są” bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym gwarancji ograniczenia wartości handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszalności. FoneLab dokłada uzasadnionych starań, aby na tej stronie internetowej zamieszczać dokładne i aktualne informacje; nie udziela jednak żadnych gwarancji ani oświadczeń co do ich dokładności lub kompletności. FoneLab okresowo dodaje, zmienia, ulepsza lub aktualizuje informacje i dokumenty na tej stronie internetowej bez powiadomienia. FoneLab nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w treści naszej strony internetowej. Użytkownik korzysta z tej witryny internetowej na własne ryzyko. W żadnym wypadku ani w żadnej teorii prawnej FoneLab ani żadna inna strona zaangażowana w tworzenie, produkcję lub dostarczanie zawartości tej strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności wobec Ciebie lub jakiejkolwiek innej osoby za jakiekolwiek pośrednie, bezpośrednie, specjalne, przypadkowe lub wtórne szkody wynikające z dostęp do tej witryny lub korzystanie z niej.

RÓŻNE

1. FoneLab nie zezwala na wykorzystywanie naszego OPROGRAMOWANIA do jakichkolwiek działań naruszających lokalne prawo. Jeśli korzystasz z naszego OPROGRAMOWANIA w celu dokonania nielegalnej działalności, wynikający z tego wynik będzie na Twoją własną odpowiedzialność. Jeśli nie zgadzasz się z tym elementem, nie instaluj i/lub nie używaj OPROGRAMOWANIA.

2. Ostateczna interpretacja pozostaje w gestii naszego uznania. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej umowy EULA lub chęci skontaktowania się z nami z jakiegokolwiek powodu, prosimy pisać na adres support@fonelab.com.